Privacy statement Recruitment4Sales

Recruitment4Sales maakt onderdeel uit van Career Result Group BV.

 1. Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.
 2. Career Result Group BV is overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, werknemers en Free-lancers en ZZPérs waarmee we samenwerken alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.
 3. Career Result Group BV is gevestigd te ’s-Hertogenbosch, Utopialaan 49, 5232CD en verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Career Result Group BV heeft het voornemen – op het moment daarvoor de mogelijkheden bestaan – de procedure op te starten voor het verkrijgen van AVG certificaat.
 4. Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren.Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanentworden opgeslagen voor toekomstig gebruik.
 5. Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat oponze website, u zich inschrijft als kandidaat, reageert op een vacature, overleg met medewerker(s) van Career Result Group BV of op een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.
 6. Career Result Group BV maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.
 7. We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.
 8. Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:
  • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);
  • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in); uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.;
  • een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren; onze re- integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
  • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen; ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
  • voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen; voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
  • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering; subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
  • als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.
 9. We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens: Bij inschrijving, sollicitatie, etc.,
  • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens; geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
  • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring; gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
  • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
  • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften; pasfoto en video (introductie), salarisgegevens – op vrijwillige basis.
  • Op het moment dat u voor Career Result Group BV kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt: nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning; overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
  • daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening.
 10. Career Result Group BV legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.
  • Career Result Group BV kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Verwijzing”. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Career Result Group BV heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.
  • De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.
  • Kandidaten (indien u (nog) niet voor Career Result Group BV heeft gewerkt of bent bemiddeld). Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot vijf jaar na het laatste contact. Uit ervaring weten we dat medewerkers in de segmenten waarin Career Result Goup BV actief is regelmatig van baan (kunnen) veranderen en daarmee vanuit gerechtvaardigd belang deze bemiddelingsgegevens wordt bewaard.U krijgt jaarlijks na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven. Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven onder andere via het mailadres privacy@careerresult.nl . U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door Career Result Group BV.
   Na 5 jaar zijn uw persoonsgegevens nog beschikbaar in een afgeschermde en geanonimiseerde omgeving. In deze afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel beschikbaar voor Career Result Group BV onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van deze termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.
  • Indien u voor Career Result Group BV werkt, heeft gewerkt of bent gedetacheerd. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot drie jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Career Result Group BV.
  • Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u dit aangeven via privacy@careerresult.nl. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door Career Result Group BV. Uw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Uw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor Career Result GroupBV onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen. persoonsgegevens van zakelijke relaties. Hiermee kunnen we niet uitsluiten dat u in de toekomst wederom benaderd wordt op basis van onderzoek in publiek toegankelijke data, indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. Wij beschikken namelijk niet meer over gegevens van u.
  • Contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.
 11. Career Result Group BV verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en/of een zakelijke relatie te onderhouden en/of een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. Career Result Group BV kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Career Result Group BV hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Career Result Group BV heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.
 12. De rechten:
  • inzage en/of wijzigen gegevens voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en zakelijke relaties: Als u inzage wenst in uw persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Career Result Group BV of een mail sturen naar privacy@careerresult.nl.
  • voor overige relaties: U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij Career Result Group BV.
  • Career Result Group BV doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Career Result Group met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.
 13. Career Result Group BV beschikt overeen groot bestand van personen die niet meer in “procedure” zijn dan wel waarmee de laatste 5 jaar geen contact is geweest. Career Result Group BV start binnenkort in samenwerking met haar (“verwerker”) partners een programma om deze groep te benaderen en de beschikbare gegevens te actualiseren conform de uitgangspunten van dit Privacy statement.
 14. Career Result Group BV stelt gegevens beschikbaar andere partijen ten behoeve van bemiddeling voor en inzet bij die partijen. Voorst kunnen gegevens beschikbaar worden gesteld aan instanties en partijen op basis van onder andere wettelijke verplichtingen. Career Result Group BV is niet verantwoordelijk voor het beheer van overgedragen gegevens conform de de wettelijke bepalingen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) data lek.

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Career Result Group , dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via privacy@careerresult.nl. U kunt onze Privacy functionaris ook telefonisch bereiken via telefoonnummer +31 (0)85 00 20 019 .

Is er sprake van een (vermoeden van) een data-lek, dan verzoeken wij u dit direct te melden privacy@careerresult.nl .

Career Result Group BV kan om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement vindt u op onze website.

Versie: 17-04-2020